Международен семинар „Функционална грамотност за всички“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира международен семинар на тема „Функционална грамотност за всички“ (Functional Literacy for  Аll), който се проведе на 27 май 2019 г. в Представителството на Европейската комисия в България (Дома на Европа, София).

Редица проучвания в европейски държави показват проблеми при възприемането на съдържанието на текста при четене на роден език, особено при по-младите поколения. Проблемите могат да се дължат на различни причини и тяхното комплексно изследване представлява предизвикателство. По-конкретно непълноценното разбиране при четене може да се дължи на недостатъчно обучение, слабо владеене на езика, неравностойно социално положение или дефицити при умственото и физическото развитие.

От страна на Центъра по езиково обучение в семинара взеха участие доц. д-р Петя Несторова и ст. преп. Николай Желязков, в качеството им на преподаватели съответно по български език като чужд и на специализиран английски език.

Докладите, които бяха в основата на кръглата маса, са както следва:

 • Мила Димитрова-Вълчанова (Норвежки институт за наука и технологии) и Валентин Вълчанов (Норвежки институт за наука и технологии): Foundational skills in literacy.
  Проф. Вълчанова работи в Катедрата по език и литература на Норвежкия институт за наука и технологии. Тя е директор на Лабораторията по усвояване и обработка на езика, където се изследват когнитивните и неврологичните основи на езиковата компетентност и употреба, как те се променят в хода на езиковото развитие и през целия живот и как те са модулирани, засегнати или компрометирани от дефицити в развитието на индивида.
  Д-р Валентин Вълчанов е изследовател в Катедрата по език и литературата в Норвежкия университет за наука и технологии. Той е член на основната група на Лабораторията по усвояване и обработка на езика, като неговата научна дейност е свързана с усвояването на езици и двуезичието и езиковите смущения в развитието.
 • Йон Андони Дюнабетиа Ландабуру (Факултет по езици и образование при Университета в Небрия, Испания): Becoming literate in a multilingual environment.
  Йон Андони Дюнабетиа Ландабуру е изследовател по когнитивна наука за езика, който в момента работи като редовен професор във Факултета по езици и образование на Университета в Небрия. Проф. Дюнабетиа е главен изследовател на изследователската група по Приложна лингвистика за преподаване на чужди езици. Той е и външен изследовател на Баския център по познание, мозък и език, където за известно време ръководи изследователската група по Многоезична грамотност. Основните му изследователски интереси са съсредоточени върху изучаването на невробиологичните и когнитивните субстрати на многоезичието и четенето през целия жизнен цикъл. Той има за цел да разбере когнитивните процеси, свързани с придобиването на устни и писмени езици в едноезични и многоезични популации от различни възрасти.
 • Дорит Равид (Училище по образование, Катедра по комуникационни нарушения при Университета в Тел Авив, Израел): Text writing as a window to linguistic literacy.
  Дорит Равид е професор в катедрата по Комуникационни нарушения в Училището по образование при Университета в Тел Авив. Тя е лингвист и психолингвист, работещ по усвояването на иврит и развитието на езиковата грамотност от гледна точка на употребата. Интересува се от разбирането на появата и консолидацията на лексикона и граматиката през ранната детска възраст, детството и юношеството в контекста на различни езикови типологии и комуникативни среди. Сред другите ѝ изследователски проекти е Групата за психолингвистични изследвания: усвояване и обработка на езика, в която се разглеждат различни теми, включително морфология, синтаксис и комуникационни нарушения. Изследователската група е интердисциплинарна с участници от различни среди: лингвисти, логопеди и педагози.
 • Вито Пирели (Институт по компютърна лингвистика „Антонио Замполи“ при Националния изследователски съвет на Италия): Computer modeling of reading problems.
  Проф. Вито Пирели е директор на Института по компютърна лингвистика „Антонио Замполи“ в Пиза. Той е ръководител на Лабораторията по физиология на комуникацията. Главен редактор на Lingue e Linguaggio. Бивш председател на NetWordS, програмата за научни контакти на Европейската научна фондация за структурата на думите в езиците на Европа. Основните изследователски интереси на Вито Пирели включват компютърни модели на менталния лексикон, психо-изчислителни модели за усвояване и обработка на морфологията, памет и серийно познание, теоретична морфология, езикови нарушения, езиково обучение.
 • Светла Коева (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките): Student literacy in Bulgaria (brief overview).
  Проф. Коева е директор на Института за български език (ИБЕ) „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и ръководител на Секцията по компютърна лингвистика към ИБЕ. Тя работи в областта на компютърната лингвистика и обработката на естествения език, проблемите на формалното описание на езика, корпусна лингвистика, онтологии и др. Наред със строго научните си занимания ръководи множество проекти, които са в основата на специализирани езикови ресурси, общодостъпни както за тесните специалисти, така и за широката аудитория. ИБЕ периодично популяризира инициативи за повишаване на езиковата култура, като например най-новата кампания се нарича „Предложи нова дума!”.
 • Джоел Талкот (Център по мозъчни изследвания при Университета Астън, Великобритания): Trajectories of delayed and atypical reading development.
  Джоел Талкот е професор по когнитивна неврология в Училището по живот и здравни науки в Университета Астън. Той е и директор на отдел „Дислексия и оценка на развитието“ в Центъра за мозъчни заболявания „Астън“ и главен редактор на „Дислексия“ – международно списание за изследователски практики. Основните области, в които работи, включват сензорна, двигателна и когнитивна обработка, изследвани с помощта на психофизика, неврофизиологични и функционални образни техники; нарушения в развитието на познанието и езика; развитие на четенето и компонентните умения при децата; генетични и екологични влияния върху структурата и функцията на мозъка.
 • Давид Салданя (Лаборатория за индивидуални различия, език и познание при Университета в Севиля, Испания): Reading disabilities in non-reading disabilities: the case of autism.
  Давид Салданя е професор в Катедрата по психология на развитието и образованието на Университета в Севиля. Областта му на специализация е еволюционна и образователна психология. Неговите изследователски интереси включват разработването на устен и писмен език в нетипични или специални популации като хора с нарушения от аутистичния спектър, деца от имигрантски семейства, хора с езиково увреждане и глухи деца или възрастни. Преподава курс по Нарушения в развитието, включен в бакалавърската програма по психология и модул за Нарушения от аутистичния спектър в магистърския курс по Напредък в образователната интервенция и специалните образователни потребности.

Семинарът „Функционална грамотност за всички“ предостави възможност на специалисти от различни области да споделят опита си при изследването на причините за непълноценно разбиране на съдържанието при четене, а на всички участници – да изразят мнението и коментарите си, свързани с подобряването на уменията за четене и разбиране през целия живот.