Бивши ръководители на ЦЕО

Ст. преп. Надежда Карамихайлова
ръководител на катедра „Чужди езици“ от 1960 г. до 1967 г.

Завършва гимназия в Пловдив, а славянска филология – в Софийския университет. Постъпва във ВИХВП през 1953 г. Тя е основател и пръв ръководител на катедрата. От 1960 г. до 1967 г. е старши преподавател по руски език. Специализира в Московския университет. Наградена е с орден по случай двадесет и пет годишнината от Деветосептемврийската революция. Работи върху структурата на урока по руски език в нефилологически ВУЗ и съставя учебници по чужд език във ВИХВП.

Ст. преп. Анна Костова
ръководител на катедра „Чужди езици“ от 1967 г. до 1976 г.

Завършва френска филология в Софийския университет през 1943 г., след което работи като училищен инспектор към отдела за народна просвета в Пловдив. През 1960 г. е назначена за преподавател по френски език във ВИХВП. Специализира във Франция. Основната научна област, в която работи и има публикации, е методика на френския език. Автор е на учебници и учебни помагала. От 1976 г. е пенсионерка.

Доц. д-р Стойне Тасев
ръководител на катедра „Чужди езици“  от 1976 г. до 1990 г.

Завършва средно образование в София през 1953 г., а руска филология – в Ленинградския държавен педагогически институт през 1959 г. Известно време учителства във Вършец, след което заема преподавателско място по руски език във ВИХВП (1962 г.) От 1970 г. е избран за старши преподавател. Специализира в Петербург и в Москва. Инициатор е за разширено и интензивно обучение по западен език във ВИХВП. Бил е зам. ректор по международно сътрудничество (1983 г.). Зам. директор е на НИИРЕЛ от 1984 г. Защитил е кандидатска дисертация в Ленинградския държавен педагогически институт през 1975 г., избран за доцент по съвременен руски език от научната комисия по филологически науки към Философския факултет при Великотърновския университет през 1979 г. Основни научни области, в които работи и публикува са: сравнително и съпоставително езикознание, проблеми на научно-техническата терминология, методика на чуждоезиковото обучение в нефилологически вуз. Участва с доклади в научни прояви у нас и в чужбина – конгреси и конференции по линия на МАПРЯЛ, Дружеството на русистите и др. Съавтор е на 7 учебника и учебни помагала, както и на двуезични специализирани речници в областта на хранително-вкусовата промишленост. Напуска Института през 1983 г.

Ст. преп. Мария Попова
ръководител на катедра „Чужди езици“ от 1990г. до 1993 г. и през 1996 г.

Завършва българска филология в Софийския университет през 1972 г., след което работи като учителка и хоноруван преподавател във ВСИ (1972-1978 г.). От 1978 г. е преподавател по български език на чуждестранни студенти и аспиранти във ВИХВП, а от 1991 г. и на подготвителното отделение. През периода 1978-1981 г. води курсове по български език на студенти от Работническия факултет. Специализира в Ленинград. От 1992 г. провежда индивидуално интензивно обучение по български език за висши служители от посолството на Великобритания в България. Основната научна област, в които работи, е методика на чуждоезиковото обучение в нефилологическо висше училище. Участва в научни конференции. Автор е на учебници и помагала по български език за чуждестранни студенти. Удостоена с почетния знак на УХТ от ректора проф. д-р инж. Георги Вълчев на официална церемония през 2009 г.

Ст. преп. Жана Кръстева
ръководител на катедра „Чужди езици“ през 1993 г. и от 1996 г. до 2000 г.

Завършва френска филология в Софийски университет през 1976 г., след което работи като учител във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“ в Стара Загора (1974-1977 г.). От 1977 г. е преподавател по френски език във ВИХВП. Специализира многократно във Франция и България в областта на лингвистиката и методиката на чуждоезиковото обучение. От 1983 г. е старши преподавател. От януари 1994 г. до септември 1996 г. преподава в Пловдивския университет. Ръководила е специализирани курсове за преподаватели и студенти. Била е административен ръководител на естрадно-сатиричния състав към студентския клуб във ВИХВП. Основните области, в които работи и публикува, са: методика на чуждоезиковото обучение в нефилологически Вуз, проблеми на научния стил на речта, превод на специализирана литература, мултимедийни средства в обучението по чужд език. Автор е на учебници и учебни помагала. Участва в научни конференции и семинари. Има публикации в български и френски издания. За особен принос в реализирането на Програмата за интензивно и разширено обучение по западен език в нефилологически Вуз е наградена със значката „Отличник“ на МНП през 1986 г. Тази Програма е в основата на новосъздадената специалност „Технология на ферментационните продукти“, на която ст. преп. Ж. Кръстева е един от основателите. Съавтор е на многоезичен речник по ресторантьорство и хотелиерство на издателство „Раабе“. Участва в проект по програма „Темпус“ за създаването на Междууниверситетски езиков център, както и в проект на МАФ и НПАЕН за обучение по френски език на български териториални кадри. От 1998 г. е активен член на Административния съвет към „Алианс Франсез – Пловдив“. За това и за цялостната й дейност като преподавател по френски език през 2004 г. е удостоена с ордена на Академичните палми, присъждан на личности с принос към френската култура. А през 2015 г. ръководството на УХТ награждава ст. преп. Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка за значителния й принос в развитието на франкофонското обучение в Университета по хранителни технологии.