Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

На 3 юли в сградата на Върховния комисариат към ООН за бежанците в София се състоя Учредително събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд. По време на събранието беше приет устав на Асоциацията и бяха определени целите на сдружението и средствата за тяхното постигане. За председател беше избрана доц. Галина Куртева от Нов български университет. В състава на избрания Управителен съвет влезе и доц. Петя Несторова – преподавател по български език като чужд в Университета по хранителни технологии.

Идеята за създаване на тази асоциация възникна по време на коалиционните срещи на три неправителствени организации: Върховния комисариат към ООН за бежанците, Българския съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи колектив, с препреподаватели по български език като чужд от цяла България по въпроси на обучението по български език на бежанците в рамките на изпълнение на проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (НИЕМ), по който Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи колектив са национални партньори.

Създаването на тази асоциация е важен етап от обединението, популяризирането и издигането на авторитета на преподавателите по български език като чужд в България. Една от целите ѝ е да подпомага държавните институции, като бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд. Асоциацията ще бъде надежден партньор на неправителствените организации в усилията им за интеграция на мигрантите и бежанците.

Ето и основните цели на Асоциацията на преподавателите по български език като чужд, които бяха записани и приети в нейния устав:

  1. Да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд при формиране на основни познавателни умения и утвърждаване на хуманитарни ценности.
  2. Да съдейства за популяризирането на добрите методически практики в обучението по български език като чужд и за издигане на професионалния статут на преподавателя по български език като чужд, съответстващ на ролята му за формиране на основна комуникативна компетентност, свързана с обществената реализация на личността.
  3. Да подпомага самостоятелната квалификация на преподавателя чрез различни форми.
  4. Да подпомага държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд.
  5. Да участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието и обучението по български език като чужд.
  6. Да съдейства за културното развитие и гражданското образование на хората, изучаващи българския език като чужд.
  7. Да популяризира българския език и достиженията на българската култура.