Представяне

Центърът по езиково обучение (ЦЕО) осигурява учебния процес по чужд език за студентите и преподавателите от всички звена на УХТ, като реагира своевременно на промените в сферата на образованието и бизнеса и същевременно запазва във фокуса на дейността си индивидуалните потребности на всеки обучаем. Използваните методики и учебни материали, разработени на основата на съвременни проучвания в областта на чуждоезиковото обучение и образователните технологии, целят да развият езикови компетентности и умения, които да дооформят облика на висококвалифицирания специалист с висше образование, намиращ успешна реализация на световния професионален пазар.

Ние:

  • предлагаме обучение по немски, френски, английски и руски език, както и по български език за чужденци;
    установяваме и анализираме съществуващото ниво на езикова компетентност;
  • избираме подходящи стратегии, методи и материали за обучение на различни нива;
  • работим за изграждането на междукултурна комуникативна компетентност у студентите и преподавателите в УХТ в отговор на новите европейски и световни реалности;
  • поддържаме контакти с работодатели;
  • разработваме специализирани езикови курсове по заявка от бизнеса.

Центърът по езиково обучение е приемник на основаната през 1960 г. катедра „Чужди езици“, която съществува като направление „Езиково обучение“ към катедра „Хранене, туризъм и езиково обучение“ в УХТ до края на 2006 г., когато е преобразувана в Център по езиково обучение към новосъздадения Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

В ЦЕО се обучават всички български и чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти.

Обучението по чужд език се провежда в различни форми. В учебния план на всяка специалност е включен като задължителна дисциплина един от преподаваните чужди езици (английски, немски, френски, руски и български за чужденци). Съдържанието на курса е свързано със съответната област на специализация на студентите.

За чуждестранните студенти се предлага едногодишен интензивен курс по български език, с който се цели да се създадат и развият уменията, необходими за продължаване на обучението по специалните дисциплини на български език. В първата и втората година в УХТ след подготвителния курс тези студенти продължават да изучават български език като задължителна дисциплина. Чуждестранните студенти, които желаят да продължат обучението си в англоезична специалност, посещават подготвителни, едногодишни интензивни курсове по английски език.

Редица европейски проекти за оценка на висшето образование посочват като примери за добра езикова практика специалност „Технология на ферментационните продукти“, извеждана на френски език и включваща засилено изучаване на английски като втори чужд език, както и специалност „Туризъм“, в която се провежда тригодишно обучение по два чужди езика. Единият от кандидатстудентските изпити и за двете специалности е по чужд език.

Центърът по езиково обучение разработва и платени езикови курсове по заявка от фирми или отделни лица.

Преподавателите участват в научни конференции по чуждоезикови проблеми от национален мащаб и са домакини на две юбилейни конференции.

Нов форум за изява на научните интереси на преподавателите от ЦЕО и обмяна на опит в областта на езиковото обучение е откритата през 2005 г. секция „Лингвистика“ в годишната научна конференция на УХТ.

Повече за историята на ЦЕО може да научите тук.