История на ЦЕО

Катедра „Чужди езици“ е основана през 1960 г. и през първите седем години от създаването й преподаваните езици са руски, немски и френски.

От 1967 г. се въвежда изучаване на английски език, а от 1972 г. и български език за чужденци.

В катедрата се обучават всички български и чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти.

За първи път в страната в катедра Чужди езици към ВИХВП се създава и експериментира методика за разширено и интензивно обучение по западен език в нефилологически ВУЗ, която се внедрява в редица сродни учебни заведения. За проведения експеримент преподавателите, участвали в него, са наградени със значката Отличник на МНП; това са ст. преп. Ив. Стефанова, ст. преп. Зл. Парпулова и ст. преп. Ж. Кръстева.

Натрупаният опит по-късно (1997 г.) се прилага в новосъздадената специалност „Технология на ферментационните продукти“, в която всички дисциплини се изучават на френски език.

От началото на 90-те години се увеличава хорариумът по чужд език и се въвеждат различни нива на обучение на студентите. Тази положителна тенденция води до изучаване на чужд език през целия курс на обучение, а за някои специалности са въведени два чужди езика.

През 1991 г. към катедрата е създадено подготвително отделение за обучение по български език на чуждестранни студенти.

От 1997/98 г. при разкриването на  специалността „Туризъм“, студентите се приемат след конкурсен изпит по чужд език.