Бивши преподаватели

Ст. преп. Валерия Карабаджева
преподавател по френски език

Завършва френска филология в Софийския университет. От 1957 г. е хонорувана, а от 1960 г. – редовна преподавателка по френски език във ВИХВП. Работи по проблемите на методиката на чуждоезиковото обучение във вуз. Пенсионира се през 1969 г.

Ст. преп. Олга Димова
преподавател по руски език

Завършва руска филология в Софийския университет през 1955 г. Работи като гимназиална учителка (1955-1960 г.). През 1959 г. е назначена за хоноруван преподавателка по руски език във ВИХВП, от 1960 г. е редовен преподавател, а през 1968 г. – старши преподавател. Основните научни области, в които работи и има публикации са: руски език – проблеми на терминологията в областта на хранително-вкусовата промишленост, методика на чуждоезиковото обучение в нефилологически вуз. Съавтор е на учебници и учебни помагала за български и чуждестранни студенти, както и на речници. Участва в научни конференции. От 1987 г. е пенсионерка.

Ст. преп. Донка Върбанова
преподавател по немски език

Завършва немска филология в Софийския университет през 1939 г. Работи като гимназиална учителка в Пловдив. От 1962 г. до 1972 г. е преподавател по немски език във ВИХВП, където се пенсионира. Научните й интереси са в областта на немското езикознание. Специализира в ГДР.

Ст. преп. Иванка Стефанова
преподавател по английски език

Завършва английска филология в Софийския университет в 1954 г. Работи като учител в Английската гимназия в Пловдив през 1959-1965 г. и като хоноруван преподавател във ВИХВП. От 1967 г. е редовен преподавател в института. Специализира в Англия. Води курс по английски език за преподаватели. За особен принос в провеждане на програмата за интензивно и разширено обучение по западен език в нефилологически вуз е наградена със значка на МНП. Основни области, в които работи и публикува са: методика на чуждоезиковото обучение, учебни помагала и речници. През 1991 г. се пенсионира.

Ст. преп. Кирил Киров
преподавател по немски език

Завършва Немската езикова гимназия в Ловеч, а германистика – в Лайпцигския университет през 1969 г. Около 2 години работи като екскурзовод, преводач и гимназиален учител. През 1971 г. е назначен за преподавател във ВИХВП. Председател е на дружеството на преподавателите по чужд език в Пловдив и секретар на дружеството на преводачите в града. Специализира в Мюнхен. Води курс по немски език за преподаватели. Отличен е от Културно-информационния център на ГДР с почетен знак (сребърен) за заслуги към дружбата на народите. Основни области, в които работи и публикува, са: методика на чуждоезиково обучение в неезиков вуз, проблеми на превода. През 1980 г. се премества на работа в Дипломатическото бюро към Окръжния народен съвет. От 1988 г. работи на свободна практика като преводач и преподавател. Вицепрезидент е на Българо-немския форум в града.

Ст. преп. Златка Парпулова
преподавател по немски език

Завършва немска филология в Софийския университет през 1966 г. Работи като екскурзовод и гимназиална учителка. От 1972 г. е преподавател по немски език във ВИХВП. Специализира в Лайпциг, Ваймар, Дрезден, Радолфцел. Основни области, в които работи и публикува, са: методика на чуждоезиковото обучение в нефилологичски вуз, проблеми на научния стил. Автор е на учебници и учебни помагала. Участва в научни конференции. За особен принос в провеждането на програма за интензивно и разширено обучение по западен език в нефилологически ВУЗ е наградена със значка на МНП. От 1992 г. е в Пловдивския университет, ръководител на катедра „Немски език“.

Ст. преп. Лилия Сотирова
преподавател по френски език

Завършва романска филология в Софийския университет в 1941 г. Специализира романски езици в Римския университет и във Франция. Била е гимназиална учителка. Петнадесет години работи като преподавател по френски език във ВСИ. От 1973 г. до 1978 г. е старши преподавател във ВИХВП. Наградена е от Държавния съвет по случай деня на българската просвета и култура с орден „Кирил и Методий“ ІІІ степен. Ръководила е кръжок по френски език за преподаватели. Основната научна област, в която работи и има публикации, е романски езици. От 1978 г. е пенсионерка.

Ст. преп. Искра Ганчева–Николова
преподавател по български език

Завършва славянска филология в Софийския университет през 1949 г. Двадесет и шест години е гимназиална учителка. Наградена е от Президиума на Народното събрание с орден „Георги Димитров“. През 1954-1956 г. работи като преподавател по история на БКП във ВИХВП. Била е преподавател по български език в Руското консулство. От 1973 г. до 1977 г. е преподавател по български език на чуждестранните студенти и аспиранти в института. Основни научни области, в които работи са: българска литература и методика на чуждоезиковото обучение. Автор е на стихосбирките „Есенни песни“ и „Срещу вятъра“. През 1977 г. се пенсионира.

Ст. преп. Румяна Желева–Иванова
преподавател по български език

Завършва руска езикова гимназия в Пловдив през 1965 г., а българска филология – във Великотърновския университет през 1969 г. През 1969-1974 г. е гимназиална учителка. От 1974 г. е преподавател по български език на чуждестранни студенти и аспиранти във ВИХВП, а от 1991 г. преподава и в подготвителното отделение. Специализира в Ленинград. За 24 години преподавателска работа е обучила стотици чуждестранни студенти от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Като преподавател освен практически занятия води и лекционни курсове по литература за студентите от Работническия факултет към ВИХВП. Била е и стилов редактор на институтските издания. Основните научни области, в които работи и има публикации, са: езикознание и методика на чуждоезиковото обучение. Участва в научни конференции. През септември 1997 г. е съкратена, поради намаляване броя на чуждестранните студенти.

Ст. преп. Румяна Георгиева
преподавател по руски език

Завършва руска филология в СУ през 1968 г., след което работи като възпитател в Руската езикова гимназия в Пловдив. Била е коректор и стилов редактор на научните трудове на ВИХВП. През 1975 г. е назначена за преподавател по руски език. Специализира в Москва. През 1984 г. се премества на работа във ВСИ.

Ст. преп. Христина Керанова
преподавател по английски език

Завършва английска филология във Великотърновския университет през 1980 г., след което работи като учител и възпитател в Английската гимназия в Пловдив. От 1989 г. е преподавател по английски език във ВИХВП. Специализира в Англия през 1991 г. Участва в научни конференции в страната и чужбина. Старши преподавател е от 1994 г. Основните научни области, в които работи и публикува, са: методика на чуждоезиковото обучение в нефилологически ВУЗ и научният стил на речта. От 1998 г. живее и работи в САЩ.

Преп. Ваня Филипова
преподавател по английски език

Завършва английската гимназия в Пловдив и английска филология в Софийския университет през 1990 г. През 1991 г. е назначена за преподавател във ВИХВП. През 1994 г. е била временно изпълняващ длъжността ръководител на катедра „Чужди езици“. През 1997 г. напуска Института.

Ст. преп. Мария Попова
преподавател по български език
ръководител на катедра “Чужди езици” от 1990 до 1993 г. и през 1996 г.

Завършва българска филология в Софийския университет през 1972 г., след което работи като учителка и хоноруван преподавател във ВСИ (1972-1978 г.). От 1978 г. е преподавател по български език на чуждестранни студенти и аспиранти във ВИХВП, а от 1991 г. и на подготвителното отделение. През периода 1978-1981 г. води курсове по български език на студенти от Работническия факултет. Специализира в Ленинград. От 1992 г. провежда индивидуално интензивно обучение по български език за висши служители от посолството на Великобритания в България. Основната научна област, в които работи, е методика на чуждоезиковото обучение в нефилологическо висше училище. Участва в научни конференции. Автор е на учебници и помагала по български език за чуждестранни студенти. Удостоена с почетния знак на УХТ от ректора проф. д-р инж. Георги Вълчев на официална церемония през 2009 г.

Ст. преп. Жана Кръстева
преподавател по френски език

Завършва английската гимназия в Пловдив и английска филология в Софийския университет през 1990 г. През 1991 г. е назначена за преподавател във ВИХВП. През 1994 г. е била временно изпълняващ длъжността ръководител на катедра „Чужди езици“. През 1997 г. напуска Института. Ръководител на катедра „Чужди езици“ през 1993 г. и от 1996 г. до 2000 г. Завършва френска филология в Софийски университет през 1976 г., след което работи като учител във Френската езикова гимназия „Ромен Ролан“ в Стара Загора (1974-1977 г.). От 1977 г. е преподавател по френски език във ВИХВП. Специализира многократно във Франция и България в областта на лингвистиката и методиката на чуждоезиковото обучение. От 1983 г. е старши преподавател. От януари 1994 г. до септември 1996 г. преподава в Пловдивския университет. Ръководила е специализирани курсове за преподаватели и студенти. Била е административен ръководител на естрадно-сатиричния състав към студентския клуб във ВИХВП. Основните области, в които работи и публикува, са: методика на чуждоезиковото обучение в нефилологически Вуз, проблеми на научния стил на речта, превод на специализирана литература, мултимедийни средства в обучението по чужд език. Автор е на учебници и учебни помагала. Участва в научни конференции и семинари. Има публикации в български и френски издания. За особен принос в реализирането на Програмата за интензивно и разширено обучение по западен език в нефилологически Вуз е наградена със значката „Отличник“ на МНП през 1986 г. Тази Програма е в основата на новосъздадената специалност „Технология на ферментационните продукти“, на която ст. преп. Ж. Кръстева е един от основателите. Съавтор е на многоезичен речник по ресторантьорство и хотелиерство на издателство „Раабе“. Участва в проект по програма „Темпус“ за създаването на Междууниверситетски езиков център, както и в проект на МАФ и НПАЕН за обучение по френски език на български териториални кадри. От 1998 г. е активен член на Административния съвет към „Алианс Франсез – Пловдив“. За това и за цялостната й дейност като преподавател по френски език през 2004 г. е удостоена с ордена на Академичните палми, присъждан на личности с принос към френската култура. А през 2015 г. ръководството на УХТ награждава ст. преп. Жана Кръстева с почетна грамота и златна значка за значителния й принос в развитието на франкофонското обучение в Университета по хранителни технологии.

Доц. д-р Красимира Чакърова
преподавател по български език

Завършва средното си образование в ЕСПУ „Димитър Благоев“, гр. Пловдив (днес гимназия с хуманитарен профил „Св. св. Кирил и Методий“). В периода 1984-1989 следва специалността Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, която завършва през 1989 г с дипломна работа на тема „Българският конклузив и функционалните му еквиваленти в сърбохърватския език“. По време на обучението си в университета взема участие в две национални студентски олимпиади по български език (в гр. Пловдив и в гр. Шумен), където се класира на първо място. Веднага след дипломирането си започва работа като преподавател по български език и литература в ОМГ „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив. През 1990 спечелва докторантски конкурс по съвременен български език към Катедрата по български език в ПУ „Паисий Хилендарски“, а през 1994 г., след успешно положен конкурсен изпит, е избрана за редовен асистент по съвременен български език в същата катедра. През 2000 г. защитава дисертация на тема „Категорията кратност в съвременния български книжовен език“ под научното ръководство на проф. д.ф.н. Иван Куцаров и получава научната степен „доктор“, а през 2006 е избрана за редовен доцент. Хабилитационният й труд е посветен на езиковите средства за изразяване на волитивност в съвременния български език („Императивът в съвременния български език“). Научните й интереси са в областта на морфологията и стилистиката на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици, съпоставителната аспектология и психолингвистиката. Има над 70 научни публикации в България и чужбина; участва в редица национални и международни проекти. Автор е на три книги: Феноменът стилистична грешка (в съавт. с П. Костова), Пловдив, 1999; Помагало по българска морфология, Пловдив, 2000; Аспектуалност и количество, В. Търново, 2003. За последната от тях е наградена с Грамота за високи научни постижения през 2003 г., присъдена от Съюза на учените в България. Председател е на Славянското дружество в гр. Пловдив; председател на секция „Филология“ към Съюза на учените, филиал Пловдив; член на ръководството на Клуба на младите учени в град Пловдив; учредител и ръководител на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е съавтор на идейния проект за създаването на Българска електронна лингвистична библиотека (www.belb.net); член е на редакционния екип на сп. „Славянски диалози“, издание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2006 г. доц. д-р Красимира Чакърова започва работа (на втори трудов договор) като преподавател по български език в подготвителното отделение за чуждестранни студенти в УХТ – Пловдив и е избрана за директор на новоучредения Департамент за езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

Ст. преп. Тенчо Дерекювлиев
преподавател по български език

Тенчо Дерекювлиев е филолог българист. Автор на научноизследователски текстове в областта на българската диалектология и съвременния български книжовен език, публикувани в специализирани езиковедски издания, в сборници от национални и от международни конференции. Модератор на университетски форуми, посветени на лингвистиката. Член е на Съюза на учените – Пловдив.

В интерпретаторския си подход към езиковите факти често прилага панхронния метод. Така показва взаимозависимостта на синхронията и диахронията. В някои от научните му статии, където се разглеждат дискусионни въпроси от българската граматика, са предложени нови лингвистични термини, оказващи се  алтернативни за наложените от традиционната граматична терминология.

От 2007 до 2017 г. в Университета по хранителни технологии преподава български език на чуждестранни студенти. В същия университет създава академично-информационното издание „УХТ спектър” и е негов главен редактор.

На страниците на вестник „Пловдивски университет” публикува множество текстове. Сред тях са и десетки интервюта с рейтингови личности от хуманитарната сфера на науката.

Оттегля се от УХТ през 2017.

Преп. д-р Надежда Тодорова
преподавател по английски език

Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ в Пловдив през 1991 г. През 1996 г. се дипломира като магистър по руска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, две години по-късно – като специалист-преподавател по английски език, а след това работи като преводач и учител по английски език. В периода 2001-2010 г. е преводач и преподавател по английски език в Езиков център „Надежда“. През 2006 г. завършва английска филология в Пловдивския университет – степен бакалавър, а година след това се дипломира като магистър по специалността „Английска филология – лингвистика и превод“ в ПУ. През 2006-2007 г. е хоноруван преподавател по английски език във ВУЗК, Аграрния университет и Университета по хранителни технологии. През септември 2007 г. след успешно издържан конкурс е назначена за редовен преподавател по английски език в УХТ. Води упражнения по специализиран английски език на студенти от различни специалности на УХТ. През 2009 г. след конкурс е зачислена за редовен докторант по Синтаксис на английския език в СУ „Св. Климент Охридски“, където води упражнения по английски синтаксис на студенти по английска филология. През 2017 г. успешно защитава дисертационния си труд на тема „Абсолютната конструкция в английския език и нейното представяне на български език“ и й е присъдена ОНС „Доктор“ по Синтаксис на съвременния английски език. Научните й интереси са в областта на съпоставителното езикознание, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. Има разработки и публикации в тези области. Участва в научни конференции, семинари и проекти. През 2018 г. напуска УХТ.

Ст. преп. Иванка Василева
преподавател по английски език

Завършва гимназия „П. К. Яворов“, а през 2004 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Английска филология със степен магистър.

През 2005-2008 г. работи като стюардеса за авиокомпания Emirates на Обединени Арабски Емирства.

През 2008-2010 г. е преподавател по английски език в Училище за чужди езици и компютри „ФАРОС“.

От октомври 2010 г. е редовен преподавател по английски език в УХТ.

Води занятия по специализиран английски език на студенти от Технологичен и Стопански факултет.

Участва в научни конференции и има публикации в сборника „Научни трудове“ и списание „Хранителна наука, техника и технологии“ на УХТ.

Ст. преп. Юлия Попова
преподавател по руски език

Завършва Пловдивски университет през 1979 г., специалност „Руска филология“.

Езиковият й стаж е в Москва и Ленинград. Работи на хонорар в Окръжния комитет за българо-съветска дружба.

От 1981 г. е преподавател по руски език във ВИХВП, като редовен преподавател е в периодите 1985-1992 г. и 1996 г. до настоящия момент.

От 1998 г. е заклет преводач към КО на МВнР.

Старши преподавател е от 1998 г.

Автор е на тестове, програми и специализирани материали за обучение по руски език на студентите от всички специалности във ВИХВП.

Съавтор е на многоезичен речник по ресторантьорство и хотелиерство на издателство „Раабе“.

Участва в проект по програма „Темпус“ за създаването на Междууниверситетски езиков център.

Основната научна област, в която работи, е методика на чуждоезиковото обучение за нефилологическо висше училище.

През различни периоди в катедрата са били преподаватели: Васил Димитров Самоковлиев, Ирина Пенчева Йончева, Евелина Стефанова Арнаудова и др.
На снимката: ст. преп. Иванка Стефанова, преподавател по английски език, в час