60+ години споделен чуждоезиков свят

5
чужди
езика
10
преподаватели
27
специалности
900+
студенти
годишно

Центърът по езиково обучение осигурява учебния процес по чужд език за студентите и преподавателите от всички звена на УХТ, като реагира своевременно на промените в сферата на образованието и бизнеса и същевременно запазва във фокуса на дейността си индивидуалните потребности на всеки обучаем. Използваните методики и учебни материали, разработени на основата на съвременни проучвания в областта на чуждоезиковото обучение и образователните технологии, целят да развият езикови компетентности и умения, които да дооформят облика на висококвалифицирания специалист с висше образование, намиращ успешна реализация на световния професионален пазар. Научете повече


Подготвителното отделение за езикова и специализирана подготовка към Департамента за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на УХТ провежда обучение по български език на чуждестранни граждани, съответстващо на нормативните изисквания на МОН. Чуждестранните граждани, които желаят да се обучават в България… Научете повече