65-та юбилейна конференция на УХТ

През 2018 г. Университетът по хранителни технологии навърши 65 години от създаването си, а традиционната конференция през октомври се поведе под знака на тази впечатляваща годишнина.

Директорът на Института за български език при БАН, проф. д-р Светла Коева, беше гост лектор в нашата секция „Лингвистика и обучение“. В пленарния си доклад „Онлайн езикови ресурси и програми за обработка на езика на Института за български език при БАН“ проф. Коева запозна аудиторията с всички езикови ресурси и бази данни на Института, които са на разположение за свободно ползване, и то онлайн. Езиковите ресурси, които са разработени в ИБЕ, са много ценен и практичен помощник на всеки учен, занимаващ се с изследване в областта на езикознанието, както и на всеки българин, желащ да обогати своята езикова култура. Освен ценните речници, в които може да се правят всякакъв вид търсения и проверки – правопис, семантика, онтология, етимология, синонимия, омонимия и много други, базите данни с текстове от различните стилове на речта са на разположение на всеки за извършване на различен вид езиковедско търсене и установяване на статистика.

Конференцията уважиха и колеги от другите вузове в Пловдив – ПУ „Паисий Хилендарски“, Аграрен университет, Медицински университет. Докладите предизвикаха интереса на аудиторията, като логично засягаха актуални теми на чуждоезиковото обучение.

Разбира се, домакините също се представихме с актуална тематика, а дискусията в края на четенето беше полезна и интересна.

В неформалните разговори всички участници споделиха своето желание да се събираме по-често и по други поводи, за да обсъждаме проблемите си и да споделяме и обменяме своя опит в обучението.