Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова

На 15.06.2016 г. доц. д-р Петя Несторова изнесе публична лекция пред колегите си от УХТ на тема: Аргументна структура и синтактична реализация.  

Лекцията беше посветена на една от модерните теории за изречението, която е част от световноизвестната теория за генеративната граматика на Ноам Чомски. Теорията за аргументната структура е особено популярна не само сред генеративистите в България и в чужбина, но и сред лингвистите, работещи в областта на компютърната лингвистика, тъй като тя е базова в изработването на електронни езикови ресурси и за електронната обработка на езиците.

 

Доц. Несторова започна своето изложение с припомняне на фундаментални истини за изречението. Още в началото тя провокира колегите си да вземат отношение по въпроса Що е изречение?. Получи се дискусия, която продължи и след края на презентацията. Лекторката запозна присъстващите с основните идеи на теорията за аргументната структура, както и с терминологичния ѝ фундамент, като представяше теоретичната основа паралелно с примери за по-голяма яснота. Това беше полезно за колегите инженери, чиито сфери на научна дейност са далече от езиковедските.

Лекцията завърши с интересна дискусия, в която разговорите бяха насочени към доуточняване на областите за приложение на теорията, както и на някои подробности около представената теоретична основа.

Интерес сред част от аудиторията предизвикаха задължителните и незадължителните елементи към предиката – аргументите и адюнктите. Дискутираха се също така някои от семантичните роли и предикатите, към чиито аргументи те могат да се припишат.