Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО

Университетът по хранителни технологии стартира академичнта 2016/2017 с няколко проектни перспекти. В словото си при откриването в аула „Проф. Милен Бешков“ ректорът проф. д.т.н. инж. Кольо Динков оповести, че само преди дни е подписан договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, чрез която ще бъдат обновени изцяло първи и втори корпус на Университета. Това означа, че в иновациите влиза и базата на Центъра по езиково обучение. Както е известно, кабинетите на преподавателите от ЦЕО и по-голямата част от учебния процес по чужди езици са във втори корпус.  

Университетът е партньор на Министерството на образованието и науката при осъществяването на проекта ,,Студентски практики”, финансиран от Европейския социален фонд. Този проект увеличава практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите студенти спрямо динамиката на пазара на труда, подчерта проф. Динков.

УХТ стартира и  проект „Студентски стипендии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Чрез предоставяне на стипендии за успех ще бъде стимулирано обучението на специалисти в приоритетни професионални направления, за които има сериозен и дълготраен дефицит в страната, каза още ректорът на Университета по хранителни технологии. Той връчи тържествено книжките на новоприети студенти отличници.

Тази година Университетът по хранителни технологии съвместно с Аграрния университет, Медицинския университет и Пловдивския университет ще кандидатства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за „Изграждане и развитие на център за върховни постижения” в приоритетно направление „Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии”. Паралелно се подготвя и проектно предложение за „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.