Завърши един успешен проект в областта на компютърната лингвистика

Завърши поредният голям проект, разработван в Секцията по компютърна лингвистика към ИБЕ – БАН, в продължение на три години: Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика (2012-2014), финансиран от Европейския социален фонд и Република България в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (2007-2013).  

На 08.12.2014 г. беше осъществена последната среща между участниците в проекта, медиите и научните среди, проявяващи интерес към развиването на компютърната лингвистика в България. Хотел „Хилтън“ имаше честта да предостави своя зала за провеждането на значимата с постигнатото среща отчет. Атмосферата беше приповдигната, а участниците – уморени от работата, но и щастливи от постигнатото.

Директорът на Института и ръководител на Секцията по компютърна лингвистика проф. Светла Коева с радост и огромно удовлетворение от отличните резултати обяви най-значимите постижения на сътрудниците и участници в международния проект. Бяха отличени и най-добрите автори на научни постижения. Всички сътрудници получиха грамоти.

По време на отчета бяха представени наличните вече нови ресурси в Секцията (Българският POS анотиран корпус, Българският семантично анотиран корпус, Българско-английски паралелен корпус със съотнесени изречения и клаузи, Wiki1000+ анотиран корпус със съставни лексикални единици), които са свободно достъпни и научно надградени в рамките на проекта. Както стана ясно от думите на проф. Коева, в него са взели участие 34 сътрудници от ИБЕ, Софийския университет, Пловдивския университет и Университета по хранителни технологии – Пловдив. Броят на сътрудниците в проекта беше впечатляващ, а респектираща и в същото време любопитна беше и последната обобщена информация, която поднесоха младите учени, за интересните и много полезни за науката електронни ресурси, разработени от тях. В началото на събитието беше представена новата версия на електронно достъпната вече Карта на диалектната делитба на българския език, която предлага основна информация за всички говори в България и извън нейната територия, както и звукови файлове с избрани записи на някои от диалектите.

Проектът впечатлява както с броя участници, така и с мащабите на провежданите разнообразни събития: обучения, лекции, семинари и т.н. Основни участници в проекта са докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, които заедно с утвърдени изследователи и преподаватели са участвали в планирането, подготовката и провеждането на лекционни курсове и семинари по компютърна лингвистика на лектори от Холандия, Словения, Испания, Италия, Румъния, Норвегия, Сърбия, Франция, Германия, Полша и България. Някои от участниците в проекта са подготвяли и осъществили образователни курсове и семинари в някои магистърски програми на СУ, други са посещавали краткосрочни специализации в центрове с програми по компютърна лингвистика в чужбина. Всички са имали възможност да изучават и прилагат опита на изявени учени и преподаватели от България и чужбина, да присъстват на работни срещи в тематичното направление компютърна лингвистика, да се представят на различни научни форуми в България и чужбина, да представят собствената изследователска работа пред студенти от университетски програми, както и пред по-широка аудитория. Широкият диапазон от извършени дейности разкрива големия мащаб от свършена работа с участниците в целевата група на проекта, като в същото време предопределя и техните успехи.