Езиковеди от ЦЕО – в юбилейна конференция на Съюза на учените

Трима преподаватели от Центъра по езиково обучение участваха в юбилейната научна конференция на СУБ – Пловдив. Сесията се проведе на 31 октомври, петък, в Дома на учените в Стария град и съвпадна със 70-годишния юбилей на организацията .  

Изследователите представяха своите разработки в десет секции. ЦЕО бе представен от старши преподавателите англицисти Корнелия Чоролеева, Иванка Маринова и българиста Тенчо Дерекювлиев. Заседанието председателства англицистът гл. ас. д-р Атанас Манчоров от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

В доклада си „Типове вставъчно словообразуване в английския език” ст. преп. Корнелия Чоролеева изнесе интересни наблюдения върху особеностите на този тип деривация. Обектът на изследването й – телескопията (блендингът), е придобил популярност като словообразувателен начин в съвременното езиково състояние. Ст. преп. Чоролеева направи преглед на някои от основните схващания по темата и заяви своята интерпретаторска позиция.

Изследването включва различните структурни типове телескопия в анализирания материал, вида на компонентите на едната изходна лексема, които се вмъкват в другата при вставъчното словообразуване: отломка (splinter) или цяла лексема, тълкуването на термина „междусловно налагане”, структурни подвидове вставъчно словообразуване.

В материала на ст. преп. Чоролеева се откриват интересни телескопични деривати като attwicted – „пристрастен към Туитър”; intexticated – „човек, който се разсейва като изпраща SMS-и докато шофира”; chortle – „смея се или пея от радост, въодушевление и пр.”; afflufemza – „стресът, който изпитват богатите майки”; entertoyment – „мащабният маркетинг”, съпътстващ касови филми като „Батман“ и „Toy Story“; aipocalypse – апокалипсис, предизвикан от изкуствен интелект.

„Най-разпространени фразеологизми със семантичен компонент „напитка“ в английския език“ бе темата, която представи ст. преп. Иванка Маринова. Тя посочи общохарактерните особености на фразеологизмите като езикови единици и се съсредоточи върху корпуса от 80 фразеологизма, събрани от девет речника на идиомите в английския език, съдържащи ключовите думи (keywords) „вода“, „вино“, „бира“, „мляко“, „чай“, „сок“ и „питие“.

Целта на доклада е извеждането на фразеологизмите с най-голяма повтаряемост в речниците, ориентирани към обучението по английски. Лингвистичният материал дава интересна информация, срв. Eat, drink and be merry Яж, пий и си носи новите дрехи; As you brew, so must you drink Каквото си надробиш, такова ще сърбаш; Still waters have deep bottomsТихите води са най-дълбоки; drink like a fishПия като смок; husbands teaМного слаб чай, водичка.

Фразеологизмите са част от ежедневния тип вербална комуникация и обогатяват изказа на говорещия; преподаването на фразеологизми по чужд език развива усета към съответния език. Именно затова е полезно да бъдат включвани идиоми в обучението по английски. Този тип структури допринасят за изразното разнообразие и улесняват възприемането на трудната терминология, оказват влияние върху развиването на някои аспекти в стилистичните техники при речта на говорещите, обобщава ст. преп. Маринова.

Местоименните наречия и дейксисът, наречието като синтезиращ тип дума са темите, по които представи наблюденията си преп. Тенчо Дерекювлиев. Между местоименните наречия и дейксиса съществува тясна връзка, самите местоименни наречия са дейктични думи. Стана ясно, че някои автори ги причисляват към класа на местоименията, за които също е характерна дейктичната функция, други ги оставят в класа на наречието, изхождайки от обстоятелствената им роля на синтактично ниво. Той посочи, че за местоименните наречия е особено характерно прагматичното измерение в съдържанието, те са елементи от координатната системва аз-сега-тук, добре позната от теорията на дейксиса.

Наречието – синтезиращ тук дума, е теза, която представя адвербиумите в ролята им на интегриращи синтези от формално, семантично и синтактично естество.