11 доклада представиха преподавателите от Центъра по езиково обучение на „Хранителна наука, техника и технологии 2014”

Забележително участие записаха преподавателите от Центъра по езиково обучение в научната конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2014”. Двудневният форум, проведен в Университета по хранителни технологии, привлече интереса на учени от 11 държави.  

В Секцията „Лингвистика, образование, физическо възпитание и спорт” бяха заявени 21 научни заглавия. Единадесет от разработките са на преподаватели от Центъра по езиково обучение. Една част от докладите в секцията – на международни участници, на преподаватели от други висши училища у нас и на колеги от Центъра по физическо възпитание и спорт към УХТ.

Германистът ст. преп. Таня Великова ръководи заседанието, секретар бе англицистът ст. преп. Корнелия Чоролеева.

Езиковедите представиха теми от теорията на езика и методиката на обучение. Някои от изследванията имат съпоставителен характер.

Ръководителят на ЦЕО ст. преп. Цвета Луизова-Хорева говори за семантиката на английски и български композити, назоваващи лица в туристическата индустрия. Тя предложи и постерна презентация на доклад върху обработката на изходните материали за създаването на терминологичен речник.

Съпоставителна работа предложи и ст. преп. Николай Желязков, насочена към генеративния синтаксис – „По въпроса за някои особености на глаголната фраза в английския и българския език”.

Образуването на термини от лични имена и спецификите на телескопията (блендинга) като словобразувателно явление разгледа в двете си разработки ст. преп. Корнелия Чоролеева.

Ст. преп. Иванка Маринова фокусира в своя научен текст ролята на пунктуацията и поражданите в нея грешки.

Особености на родноезиковия пренос при обучението по френски език анализира преп. Росина Какова.

Ст. преп. Таня Великова представи стратегии на четене с разбиране при специализирани текстове в областта на туризма с цел повишаване на езиковата компетентност на студентите по немски език в УХТ.

Темата на ст. преп. Юлия Попова кореспондира с придобилите популярност лингвокултурологични концепции – „Руски фразеологизми, свързани с храна”.

Развоят на термина сказуемно определение в българската езиковедска литература – от Освобождението до наши дни бе обект на тълкуване в доклада на ст. преп. д-р Петя Несторова, която представи и втори текст, в съавторство с д-р Росица Декова, свързан с електронните корпуси като научноизследователски инструмент и отнасящите се към темата възможности и перспективи.

За българските диалекти като лингвистична система от комбинационен тип говори пр. Тенчо Дерекювлиев.