Центърът по езиково обучение в академичния обектив – част 1

През 2015 Центърът по езиково обучение продължи със стратегическото развитие на модела „две в едно“, съчетавайки преподаването на чужд език с научноизследователски подходи към лингвистичните факти. Кулминацията бе през октомври, когато ЦЕО организира и проведе Кръглата маса под наслов „Чуждоезиковото обучение – предизвикателства и перспективи“. В нея взеха участие представители на няколко пловдивски университета, опитни езиковеди и преподаватели в чуждоезиковото обучение. Форумът бе уважен от ректора на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Динков, от ексректора проф. д-р инж. Георги Вълчев и десетки личности в сферата на образованието.  

Кръглата маса фокусира създаването и развоя на чуждоезиковото обучение в Университета по хранителни технологии, а сайтът на ЦЕО отрази в разгърнат репортаж събитието.

Въобще академичната 2015/2016 стартира динамично за екипа на Центъра. Представени бяха доклади в секциите на няколко конференции с международно участие – „Хранителна наука, техника и технологии“ през октомври в УХТ, „Дни на науката 2015“ през ноември в Съюза на учените – Пловдив, където ръководителят на ЦЕО ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева бе и председател на секцията „Хуманитарни и обществени науки“. Преди това тя председателства през септември в София и заседаниeто на лингвистична секция по време на научния форум – „Актуални проблеми на съвременната лингвистика“, посветен на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

Към празничните новогодишни пожелания присъединяваме и посланията на колегите, отправени към Центъра по езиково обучение по случай 55-годишния юбилей от основаването на Катедрата по чужди езици, чийто първоприемник е ЦЕО. Посланията публикуваме в две части.

Доц. д-р Светла Пачева: На камениста почва и най-доброто зърно не пониква

Имам честта и удоволствието да Ви поздравя по случай повече от половинвековното съществуване на езиковото обучение във Вашия университет. Желая Ви да бъдете здрави, а Вашите професионални успехи и радости – част от личните Ви успехи и радости, без да изместват личния Ви живот.

Като доскорошен директор на Департамента за езиково и специализирано обучение в МУ – Пловдив, бих искала да обърна внимание на академичното ръководство върху нелингвистичните аспекти на езиковото обучение, оказващи решаваща роля за успешния резултат. Свързана с езика, но не и с пряката преподавателска дейност, е комуникацията между филолозите, работещи в нефилологическа среда, и специалистите в друга професионална – независимо дали хуманитарна, или техническа област. Въпреки че разговаряме на родния си език, понякога изглежда като че ли говорим на различни езици. Успешната комуникация изисква уважение, изслушване и правилно разбиране и от двете страни.

Друг важен компонент за успеха на езиковото обучение е добрата организация на учебния процес, която освен всичко друго включва и подбор на обучаемите, защото ние сме само „сеячи” – обучаемите са „почвата”. Библейска истина е, че на камениста почва и най-доброто зърно не пониква. Естествено не без значение е и материалната база, включваща съвременни технически средства.

Упълномощена съм от името на ръководството на МУ – Пловдив да благодаря специално на д-р Цвета Хорева за отзивчивостта и високия й професионализъм при превода на английското издание на Алманаха, посветен на 70-годишнината от основаването на МУ– Пловдив. Благодаря!

Честит празник! Бъдете здрави и щастливи! Нека Езиковият център в УХТ след години да отпразнува вековното си съществуване.

Доц. д-р Иван Обрешков: Езиците са задължителни в XXI век!

Свидетел съм на успехите на тази Катедра. В нея получих знанията по специфичната терминология. Без никакви езикови трудности съм работил в международни компании, където  официален език е английският, в организации, в туристическия бизнес. Сега  и като преподавател.

Постиженията на Катедрата се дължат на качествата на всички Вас – хората, които сте преподавали и които продължавате да обучавате студентите.

Обръщам се и към студентите. За да се знае език, освен качество е нужно и количество. Не може да се усвои език с 1-2 часа на седмица. Всеки казва, че неговата дисциплина е най-важна. Езиците са задължителни в XXI-и век.

Изказвам благодарност на моите преподаватели, които сте инвестирали в мен време и усилия, за да мога да общувам пълноценно където и да пътувам по света.

На целия Ви екип пожелавам здраве и бъдещи успехи!