Научна конференция „40 години филология в Пловдив“ – 2013

В тазгодишните ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ ПУ „Паисий Хилендарски” отбеляза 40 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИЯ В ПЛОВДИВ с международна юбилейна научна конференция, която се проведе на 11 и 12 октомври 2013 г.

Центърът по езиково обучение към Университета по хранителни филологии даде своя научен принос към конференцията с активното участие на свои преподаватели по английски и български език в различните езикови секции:

  • Красимира Чакърова: БЪЛГАРСКИЯТ ПЕРФЕКТИВЕН ИМПЕРФЕКТ И НЕГОВИТЕ АНАЛОЗИ В РУСКИЯ ЕЗИК
  • Петя Несторова: ТЕРМИНЪТ СКАЗУЕМНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ДНЕС – УПОТРЕБА И ЗНАЧЕНИЕ
  • Тенчо Дерекювлиев: МОДИФИКАЦИОННИ ADVERBIA DEMONSTRATIVA В БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ
  • Цвета Луизова-Хорева: ON THE SEMANTICS OF SOME ENGLISH NOMINAL COMPOUNDS DENOTING OCCUPATIONS
  • Николай Желязков: ON SOME MODERN METHODS FOR ANALYSIS OF VERB PHRASES IN THE FIELD OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS
  • Надежда Тодорова: THE ABSOLUTE CONSTRUCTION: SOME ENGLISH-BULGARIAN PARALLELS
  • Магдалена Николова: НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА НЕПРЕКИ НЕГАТИВНИ КОНСТРУКЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (В СЪПОСТАВКА С АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК)