Общо събрание на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

На 16.02.2012 г. се проведе Общо събрание на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, председателствано от ръководителя на Центъра по физическо възпитание и спорт доц. д-р Георги Йовчев. Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ръководството на Департамента за мандат 2007-2011 г.
  2. Избор на председател и зам. председател на новото Общо събрание на Департамента.
  3. Избор на директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.
  4. Утвърждаване на структурата на Съвет на Департамента.

За председател на Общото събрание отново беше избран доц. д-р Георги Йовчев, а за зам. председател – ст. преп. Таня Великова.

Доц. д-р Красимира Чакърова беше единодушно преизбрана за директор на Департамента, който тя успешно ръководи от 2006 г. насам.

Месец по-рано, през януари, на изборите за ръководител на ЦЕО ст. преп. Цвета Хорева също беше преизбрана да продължи ползотворното ръководство на Центъра.

Благодарим на колегите за досегашната им отлична ръководна дейност и им пожелаваме успешна работа и занапред!