Седма международна научна конференция Формални подходи към южнославянските и балканските езици (FASSBL-7) 04-06.10.2010, Дубровник, Хърватия

В периода 4.-6. октомври 2010 г. в Дубровник се проведе за седми път международната научна конференция Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL – 7). По традиция в конференцията участват водещи учени от Европа и се представят последните новости в областта на славянското езикознание, компютърната лингвистика, машинната обработката на естествените езици и езиково базираните технологии.

Тази година конференцията беше организирана от Университета в Загреб, Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU) съвместно с Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. В нея участваха над 25 учени, специалисти и изследователи в областта на славянското и балканското езикознание.

Центърът по езиково обучение към Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив беше представен от д-р Петя Несторова (преподавател по български език), която съвместно с д-р Росица Декова от Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език при БАН участва с доклад на тема Formal description of some intransitive verbs of non-directed movement in the Bulgarian FrameNеt. В него авторките дискутират аргументната структура на група непреходни глаголи, които означават движение в неопределена посока, а така също и тяхното формално описание в Българския ФреймНет (Българския семантико-синтактичен речник, в разработването на който авторките участват).

В рамките на конференцията бяха представени доклади, които разглеждат проблемите на кодирането на морфологична, синтактична и семантична информация за езиковите единици в компютърни речници, както и такива, които изследват спецификите на синтаксиса и семантиката на южнославянските и балканските езици. Една основна част от докладите бяха насочени към представянето на системи за машинна обработка на езиковите данни, включително създаване, редактиране, търсене, анализ и формално представяне. Паралелният многоезиков анализ, както и създаването и оценяването на многоезикови лингвистични ресурси също бяха своеобразен акцент в конференцията.

Ето и някои от най-интересните доклади:

  • Assessing the Feature-Driven Nature of Similarity-Based Sorting of Verbs на проф. д-р Мила Димитрова-Вълчанова (Норвежки научно-технически университет). Авторката предлага прилагането на статистически модели към сортирането на глаголи в естествени класове въз основа на общи елементи в семантичната им структура.
  • Verb Valency Frame Extraction Using Morphological and Syntactic Features of Croatian на Крешимир Шоят, Желко Агич и Марко Тадич (Хърватия). Колегите от Загребския университет представят методология и система за разпознаване и извличане на аргументната структура на глаголи от текстове с помощта на морфо-синтактични критерии.
  • On-line Compilation of Comparable Corpora and their Evaluation на Раду Йон, Дан Туфиш, Тибериу Борос, Александру Чаушу, Дан Стефанеску (Румънска академия на науките), който показва методологията на работа и оценка на резултатите от създаването на двуезични корпуси от интернет в реално време.
  • Syntactic Annotation in Bulgarian National Corpus на доц. Коева (Секция по компютърна лингвистика към ИБЕ – БАН), в който авторката обяснява методологията за синтактична анотация на Българския национален корпус.
  • Bulgarian Sense Annotated Corpus – Results and Achievements на колегите от Секцията по компютърна лингвистика към ИБЕ – БАН представя обема и структурата на Българския национален корпус, методологията на създаването и анотирането му, както и основните му приложения.
  • Prepositional Phrases in Bulgarian на доц. д-р Радка Влахова и д-р Атанас Атанасов (Софийски университет) засяга темата за интерфейса между семантиката и синтаксиса. В доклада се разглеждат синтактичната структура и семантичните роли на предложните фрази в българския език.
  • Factors Influencing the Performance of Some Methods for Authomatic Identification of Multiword Expressions in Bulgarian на Ивелина Стоянова (Секция по компютърна лингвистика към ИБЕ – БАН). Докладът представя част от работата на докторантката върху автоматичното разпознаване на съставни единици, един от най-сложните и неразрешени до момента проблеми в областта на компютърната лингвистика и досега неразработван за българския език.
  • В доклада си (Not So) Free Word Order in Lambda Grammar: the Case of BCMS Ведрана Михаличек (Университета в Лион) предлага извеждане на закономерностите на словореда в босненски, хърватски, македонски, сръбски (BCMS) във формализма на категориалната граматика (ламбда граматика), който обединява синтактичен и словореден компонент.
  • В доклада на Теодора Радева-Бьорк (Университета във Виена) Clitic Doubling in Bulgarian: Between Optionality and Obligatoriness се представя нов анализ на удвояването на допълнението в българския език.

Лекторите Тамаш Варади, Карел Олива, Мария-Луиса Риверо и Мила Димитрова-Вълчанова предложиха интересен поглед към отделни проблеми, свързани със семантиката, морфологията и синтаксиса на южнославянските езици.