Ст. преп. Цвета Луизова издаде учебник по английски език за технолози и инженери

С новоиздаден учебник стартира академичната 2010/2011 Центърът по езиково обучение. Ръководителят му ст. преп. Цвета Луизова – Хорева превърна в полиграфически факт селектирани теми от курса си по английски език за УХТ студентите от технологичните и инженерни специалности. English for Technology and Engineering Students at the UFT. An Introduction e заглавието на лингвистичното издание.  

След кратък преглед на универсални езикови единици, представляващи проблем за студентите, са представени структури, характерни за академичните реалности. Постепенно са въведени общи научни и технически елементи, съставляващи базата, върху която в следващото ниво се надграждат специализираните езикови познания.

В езиковедски план, ст. преп. Цвета Луизова – Хорева  предлага симетрично разпределение на граматичния материал, като изведени правила и граматични възможности, и лексикалните единици, номиниращи обекти от сферата на технологиите. Паралелно с това голяма част от описваните обекти, функции и процеси  са получили и визуална презентация.

Взети заедно, тези характеристики на English for Technology and Engineering Students at the UFT. An Introduction са израз на авторовата концепция за преподаване на чужд език сред подготвящите се специалисти в областта на хранителните технологии. Това се подплатява и от включения очерк за историята на хранителните технологии, в който са приведени и открития – акценти през вековете.

English for Technology and Engineering Students at the UFT. An Introduction идва като полезна книга и за филолозите, преподаващи т. нар. специализиран български език на чуждестранните студенти от 1. и 2. курс, като се има предвид, че в съвремието ни английският е добил универсален статут в ролята си на световно комуникативно средство.