Научна конференция на УХТ 2009 – заседание на научна секция „Лингвистика“

На заседанието на научна секция „Лингвистика“, което се проведе в рамките на Научната конференция с международно участие в УХТ – Пловдив на 23.10.2009 г. от 14:00 ч., бяха изнесени и обсъдени следните доклади:

„Примери за таксономична генерализация при превода на някои културно-специфични категории“
Цвета Луизова-Хорева, Корнелия Чоролеева

„Метонимични преноси от типа ‘част-цяло’ в някои преводи от английски на български език“
Цвета Луизова-Хорева

„За и против глобалния английски език. (І) В търсене на компромисен подход“
Корнелия Чоролеева

„За и против глобалния английски език. (ІІ) Езикът и властта“
Корнелия Чоролеева

„Фразеологизми със семантичен компонент ‘храна’ в английския език и преводните им еквиваленти в българския“
Николай Желязков, Красимира Чакърова 

„Грешки на студентите при усвояването на термините в латинския език“
Явора Опрова