Поредно лингвистично участие на преподаватели от ЦЕО в научен форум

Двама англицисти от Центъра по езиково обучение участваха в академичния форум „Дни на науката 2015”, организиран от СУБ – Пловдив и проведен в Дома на учените. Ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева и ст. преп. Корнелия Чоролеева представиха свои доклади в секцията „Хуманитарни и обществени науки”.  

Присъствието на езиковеди от ЦЕО в научните конференции от национален мащаб се разраства. След като председателства заседание в международната конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на авторитетния лингвист проф. д.ф.н. Стефана Димитрова и проведена през септември в София, ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева отново бе модератор: сега тя ръководи заседанието в секцията „Хуманитарни и обществени науки”.

 

Ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева презентира доклад на тема „Translating English and Bulgarian Constructions Having ‘Tourism’ as a Head Word: Semantic Transparency and Equivalence”. Изследването разглежда особеностите при конструиране семантиката на композити от областта на туризма в английски и в български език чрез различни механизми, описани в когнитивната лингвистика (взаимодействие между рамките на компонентите, метафора, метонимия, образни схеми). В статията са очертани основните насоки при превода на тези конструкции и постигнатите видове преводна еквивалентност.

Ст. преп. Корнелия Чоролеева концентрира вниманието върху набиращата популярност тема за блендинга в езиковата система. Това явление попълва с нови лексикални единици речника на съвременния български език. Телескопичните думи в български могат да бъдат разделени на две групи: 1) български телескопични оказионализми и неологизми и 2) лексикални заемки. Първата група включва думи, създадени от носителите на български език с цел постигане на непосредствена комуникативна или прагматична цел, напр. рекламиране на продукт, изразяване на неодобрение, като независимо от домашния им характер при тези телескопични думи се наблюдава известно чуждоезиково влияние. Те обикновено са създавани по словообразувателни модели, характерни за английския (или друг чужд) език. При втората група телескопични думи – лексикалните заемки, ясно проличава чуждоезиковото влияние върху български в епохата на глобализация, посочи ст. преп. Корнелия Чоролеева. В статията си тя класифицира различните структурни типове при разглежданите от нея телескопични думи. Тук привеждаме илюстративен материал от изследването на ст. преп. Корнелия Чоролеева – смешоци < смешници + мишоци, булгаверна < българска (транслитерация на Bulgarian) + таверна, барашон < барака + кашон, графикатура < графика + карикатура; секспериментирам < секс + експериментирам, джинтуиция < джин + интуиция Хамелекон < хамелеон + Леко; zorbonaut (zorb + astronaut) > зорбонавт, blogathon (blog + marathon) > блогатон, webinar (web + seminar) > уебинар, fieldistor (field + transistor) > филдистор, halvarine (half + margarine) > халварин; водкатини (водка + мартини), мокачино (мока + капучино).