Петя НестороваДоц. д-р Петя Несторова
преподавател по български език
директор на ДЕОФВС
блок 1, етаж 1, кабинет 109 (ДЕОФВС)
тел.: 032 / 603 881
e-mail: department@uft-plovdiv.bg

блок 2, етаж 2, кабинет 206 (ЦЕО)
тел.: 032 / 603 719
e-mail: petyanes@gmail.com

1996 г. – магистър по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, специализация по езикознание, дипломна работа в областта на историята на българския език: „Наблюдения върху езика на Иван Богоров през Пловдивския му период“.

1997-2002 г. – редовен докторант в катедра „Български език“, ПУ „Паисий Хилендарски“. Хоноруван преподавател – семинарни занятия по синтаксис на СБЕ, синтаксис и морфология на СБЕ, съвременен български език (фонетика, морфология, синтаксис на СБЕ), езикова култура.

2006 г. – доктор, дисертация на тема „Семантични роли на подлога в СБЕ – с оглед на глаголите за движение“, научен ръководител проф. д.ф.н. Йордан Пенчев.

От март 2007 г. – сътрудник в Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език – БАН, във връзка с работата по проекта за изграждане на компютърен синтактичен речник на СБЕ.

2006-2007 г. – хоноруван преподавател по български език за чуждестранни студенти в Медицински университет и в Университет по хранителни технологии гр. Пловдив.

2007-2008 г. – хоноруван преподавател по български език за чуждестранни студенти в Центъра по езиково обучение в УХТ Пловдив.

От 01.09.2008 г. – редовен преподавател по български език за чуждестранни студенти в Центъра по езиково обучение в УХТ Пловдив.

9.07.2015 г. – доцент по български език, хабилитационен труд „Малко изречение“ 2015 г.

От 02.2016 г. – Директор на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт в УХТ.

Научните ѝ интереси са в областта на:

  • методика на българския език като чужд,
  • синтаксис и морфология на СБЕ,
  • компютърна лингвистика,
  • семантика и синтаксис на глаголите в СБЕ.
Участие в проекти:

2004-2005 г.
BalkaNet – Многоезична семантична мрежа на балканските езици – (международен проект финансиран от ЕС под IST-2000-29388, 2001 – 2004), катедра Компютърна информатика, ПУ „П. Хилендарски”, под ръководството на проф. д.м.н. Георги Тотков в сътрудничество с екип от СКЛ – ИБЕ, проф. д-р Светла Коева.

2008-2010 г.
Глаголна семантика: семантико-синтактичен речник на българския език, Секция по компютърна лингвистика, Институт за български език при БАН, ръководител: проф. д-р Светла Коева (2009: допълнително финансиране по НСНИ ИО 0102; 2009 – 2010: допълнително финансиране по НФНИ ДИД 02/19 от 2009 г.).

2009-2011 г.
Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване, Факултет по математика и информатика, СУ„Климент Охридски”, Институт за български език при БАН, Ръководител: проф. д-р Тинко Тинчев. В рамките на схемата за безвъзмездна помощ Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Договор № BG051PO001-3.3.04/27 от 28.08.2009 г.

2011 г.
Информационна технология  за обучение и оценяване на езиковите умения на чуждестранните студенти в УХТ, Център по езиково обучение, финансиран от фонд „Наука“ към Университета по хранителни технологии – Пловдив.

2012 г.
Моделиране на езиковооценъчни платформи за обучение и самообучение на чуждестранните студенти – Център по езиково обучение, финансиран от фонд „Наука“ към Университета по хранителни технологии – Пловдив.

2013-2014 г.
Създаване на база данни за електронен речник в областта на технологията на напитките – Център по езиково обучение, финансиран от фонд „Наука“ към Университета по хранителни технологии – Пловдив.