Магдалена Николова-ЦаневаПреп. д-р Магдалена Николова-Цанева
преподавател по английски език
блок 2, етаж 1, кабинет 101
тел.: 032 / 603 716
e-mail: magi_n@abv.bg

През 2009 г. се дипломира като бакалавър – специалност  Български и английски език в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2011 г.  завършва магистърска програма Превод и бизнес комуникации в същия университет.

В периода 2010-2015 г. е хоноруван преподавател по английски език в Университета по хранителни технологии.

През февруари 2013 г. е зачислена за редовен докторант по Общо и сравнително езикознание – съпоставително езикознание (английски език) в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

През 2015 г. е назначена за редовен преподавател в УХТ. Води упражнения по общ и специализиран английски език на студенти от различни специалности.

През 2018 г. защитава докторска дисертация в ЮЗУ „Неофит Рилски“ на тема „Изразяване на негация на морфологично равнище в българския и английския език – структурно-семантични и функционални паралели“.

Научните й интереси са в областта на съпоставителното езикознание, лексикология, морфология и методика на чуждоезиковото обучение.

Има публикации и разработки в горепосочените области. Участва в семинари и конференции.

В периода от 2009 г. до 2015 г. взема участие в различни европейски програми, свързани с преподаването на английския език като чуждоезикова дисциплина.