Наблюдават се промени в културния контекст на българския език, посочва ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева

Композицията е сред най-продуктивните и най-активните словообразувателни средства в английския език. Въпреки че в български представлява един от основните словообразувателни похвати, в лексикона от производни думи образуваните чрез композиция съществителни имена заемат относително малка секция. През последните десетилетия влиянието на английските композити води до промяна на вътрешната структура (разрастване) на категорията както на композитите, така и на словосъчетанията в българския език. Наблюдава се подмяна на културния контекст на развитие на българския език и навлизащите в него нови думи са проява на цели нови глобални мисловни модели и концепти, подчертава англицистът и ръководител на Центъра по езиково обучение при Университета по хранителни технологии ст. преп. д-р Цвета Луизова-Хорева.   

През април тя защити докторската си дисертация на тема „Английски и български съществителни имена от областта на туризма, образувани чрез композиция“. Научен консултант на дисертационния труд е проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Изследването е структурирано в четири самостоятелни глави. Засилените контакти между българската и англоезичните култури пораждат необходимостта от намиране на еквивалентни структури в двата езика, които да обозначат специфични за областта понятия, акцентира в описанието на изследователския си обект д-р Луизова-Хорева. Тя осъществява интерпретацията на темата въз основа на теоретични постановки в българската и англоезичната лингвистика, през призмата на когнитивния модел и върху корпус от 472 български и 1939 английски единици, като корпусът е нейно съставителство.

Д-р Цвета Луизова-Хорева отбелязва, че композитите са изключително интересно явление, тъй като тези форми комбинират две или повече части в едно семантично цяло, без да има граматическо обозначение на същността на тяхното отношение и начина, по който то е получено. Изпълняват важна номинативна функция, мотивирана от когнитивна потребност от име за единно комплексно преживяване.

Сложността на структурирането на композиционалното значение налага то да бъде анализирано чрез комбинация от редица семантични механизми. Когнитивните езикови теории предлагат необходимия инструментариум за изясняването на комбинаторната семантика на тези съчетания, смята д-р Цвета Луизова-Хорева.

Екипът на Центъра по езиково обучение й честити новоприсъдената степен „доктор“ и пожелава нови научни текстове в областта на съпоставителното езикознание.