2015-11-05

Езиковедите от ЦЕО отново заявиха своите сериозни научни интереси в ежегодната конференция на УХТКатегория: НовиниНа 22.10.2015 г. приключи успешно поредната сесия на конференцията в нашия университет, която се радва всяка година и на международен интерес. Стана традиция колегите от Центъра по езиково обучение да участват активно и да заявяват свои трайни научни дирения. И тази година докладите бяха интересни, многобройни – 15 от колеги в ЦЕО и общо 21 за цялата секция „Лингвистика и обучение“ – и на различни езиковедски теми, свързани с теорията за езика, методиката на чуждоезиковото обучение и въпроси на съпоставителното езикознание.

По традиция заседанието беше ръководено от ст. преп. Таня Великова, секретар беше ст. преп. Корнелия Чоролеева.

Ръководителят на ДЕОФВС доц. д-р Красимира Чакърова представи два доклада: единият бе свързан с преподаването на глаголния вид в българския език като чужд и философията на представяне на категорията в учебниците за чужденци, а вторият бе посветен на усвояването на категорията от чуждестранните студенти и правилната употреба на глаголите в езика.

Ст. преп. Корнелия Чоролеева също представи два доклада, в които обърна внимание на някои проблеми на блендинга и очерта някои морфосемантични групи телескопични думи.

За особеностите и характеристиката на някои отрицателни форманти в английския и българския език говори преп. Магдалена Николова. Темата на доклада ѝ е свързана пряко с темата на нейната докторска дисертация, по която работи в момента.

Друг преподавател в ЦЕО и докторант в Софийския университет, Надежда Тодорова, ни запозна с английските абсолютни конструкции с глаголен инфинитивен и безглаголен именен предикативен елемент и техните български функционални еквиваленти.

Докладите на преп. Росина Какова бяха фокусирани върху методиката на преподаване на френския език. В първия доклад тя обърна внимание на някои грешки при употребата на предлози във френския език въз основа на интерференцията му с българския език, а вторият доклад беше посветен на приликите и разликите между френското и българското сегашно време при превод.

Ст. преп. Таня Великова и ст. преп. Юлия Попова бяха съавторки в два доклада: единия с фокус върху специализирания немски език в сферата на кулинарията и кулинарните технологии, а другия, засягащ основни въпроси за мястото на речевите ситуации в обучението по чужд език на студенти от нефилологическите специалности на ВУЗ.

Преп. Тенчо Дерекювлиев, който е пред завършване на своя докторат, представи два доклада: първият третираше темата за интерфикса като морфема, но и като морфо-синтактичен елемент, а вторият беше посветен на въпроса за запазване на старобългарския „слаб ер“ в структурата на новобългарския корен от диалектен тип.

По въпроса за някои „лъжливи приятели“ между английския и италианския език говори ст. преп. Николай Желязков, докторант към Института за български език.

Два доклада – за словореда на сказуемното определение в българския език и за многобройните термини, които се употребяват за тази изреченска позиция почти сто години, – прочете доц. д-р Петя Несторова.
Share in Facebook | Изпратете | « Обратно | ^Горе | Начало

 

 

 

Новини


Ликвидационна сесия по специализиран чужд език за 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за летен семестър 2017/2018 год.
2018-06-13Поправителна сесия по специализиран чужд език за дипломанти
2018-06-04Поправителна сесия по специализиран чужд език за зимен семестър 2017/2018 год.
2018-02-21„Българският език, литература и култура са част от българската сигурност и от световното знание“
2017-11-10Институтът за български език при БАН отбеляза своята 75-годишнина
2017-06-0318.03.2017 - празник 2 в 1!
2017-03-22Учебната година стартира, предстоят иновации за ЦЕО
2016-10-04Публична лекция на новия доцент в Центъра по езиково обучение Петя Несторова
2016-06-24Франкофония 2016
2016-03-28
2008 - 2016 © ЦЕО - УХТ, Пловдив. Всички права запазени.